Wstęp

 1. Gryka! jest marką Dalej Razem Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie, ul. Czereśniwa nr 4, 66-100 Sulechów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy KRS w Zielonej Górze pod nr 0000461924, NIP 929-185-48-45, REGON 081123225, z następującymi danymi teleadresowymi: tel. 782 025 219, e-mail: kuchnia@dalejrazem.pl, która umożliwia zakup towarów pod adresem www.gryka.org/sklep/.
 2. Prowadząc Sklep Gryka!, dajemy pracę dorosłym Osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a zysk z działalności inwestujemy w rozwój podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów udostępnionych przez Sprzedawcę składa ofertę nabycia określonego towaru na warunkach podanych w Regulaminie i w opisie usługi.
 4. Regulamin określa zasady zamawiania produktów w Sklepie.

Zasady korzystania ze sklepu Gryka!

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego – Klientem a Gryka! – Sklepem.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi faktury VAT.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym Gryka! i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu.
 5. Zamówienia można składać 24h na dobę.
  Realizowanie zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.
 6. Klient składa zamówienie bez konieczności rejestrowania swoich danych na stronie internetowej (bez konieczności logowania się).
 7. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich koloru oraz ilości, a następnie dodać je do koszyka.
  Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w „Formularzu zamówienia” wymaganych danych teleadresowych koniecznych do realizacji zamówienia, a także wybranie sposobu dostawy, oraz formy płatności.
 8. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, użytkownik ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówieniu oraz w danych do wysyłki.
 9. Zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” spowoduje przeniesienie na stronę firmy pośredniczącej w płatnościach Sklepu.
 10. Po opłaceniu zamówienia przy pomocy wybranej metody płatności (więcej o opcjach płatności w części Płatności) i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy.
  W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze Sklepem: kuchnia@dalejrazem.pl.
 11. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

Dostawa i odbiór

 1. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i są uzależnione od wagi przesyłki i kosztów opakowania. Produkty wysyłane są w ciągu 5 dni roboczych od opłacenia zamówienia.
 2. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient.

Płatności

 1. Wszystkie ceny produktów prezentowane w Sklepie podane są domyślnie w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają 8% podatek VAT), jeżeli z opisu produktu nie wynika inaczej i nie obejmują kosztu wysyłki. Cena podana przy każdym dostępnym w Sklepie produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 2. Klient płaci za zamówione produkty za pomocą przelewu bankowego, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym bądź bezpośrednio na konto firmowe Sklepu (Bank Santander Bank Polska S.A.: 68 1090 1535 0000 0001 3365 7045). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu bądź podmiotu pośredniczącego w transakcji.
 3. Na każdy sprzedany produkt/usługę wystawiana jest faktura VAT.
 4. Składając zamówienie, Klient zgłasza żądanie wystawienia faktury VAT i wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę i wysyłanie faktur VAT, obejmujących nabyte produkty, w formie i drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji konta, co dotyczy również faktur korygujących. Klient ma także możliwość otrzymywania faktur VAT w formie papierowej po złożeniu wcześniej stosownego żądania na piśmie.

Reklamacje i zwroty

 1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
 2. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad oraz paragonem, listem poleconym na adres: Dalej Razem sp. z o.o., ul. Wrocławska 19, 65-427 Zielona Góra, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.
 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.
 4. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
 5. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie w formie pisemnej na adres mailowy kuchnia@dalejrazem.pl lub adres Dalej Razem sp. z o.o., ul. Wrocławska 19, 65-427 Zielona Góra i odesłać towar do Sklepu na adres Dalej Razem sp. z o.o., ul. Wrocławska 19, 65-427 Zielona Góra, z dopiskiem: „Zwrot”. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym. Koszty odesłania towaru do Sklepu nie podlegają zwrotowi. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie wykonany na podany przez Klienta numer konta w ciągu 3 dni od dostarczenia zwrotu towaru. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia.
 6. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do Sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Postanowienia końcowe

 1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. W zakresie dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji Konsument może skorzystać m.in. z następujących pozasądowych sposobów:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
  • Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu oraz działania Sklepu należy kierować na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na stronie Sklepu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kuchnia@dalejrazem.pl.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019.